ເຊີນຂຽນບົດຄວາມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະຈຳປີ 2020 ຫົວຂໍ້ ຈົດໝາຍຈາກຕົວຂ້ອຍໃນປີ 2030

ແຈ້ງການ ເຖິງ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ!

ເລື່ອງ:​ການຂຽນບົດຄວາມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະຈຳປີ 2020 ໃນຫົວຂໍ້ ຈົດໝາຍຈາກຕົວຂ້ອຍໃນປີ 2030 ( A letter from myself in 2030)

ລາງວັນທີ 1:​ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ເງີນມູນຄ່າ 100,000 ເຢັນ (ສະກຸນເງີນຍີ່ປຸ່ນ)
ລາງວັນທີ 2:​ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ເງີນມູນຄ່າ 50,000 ເຢັນ (ສະກຸນເງີນຍີ່ປຸ່ນ)
ລາງວັນທີ 3:​ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂອງລາງວັນ ມີ 5 ລາງວັນ


ກຳນົດສົ່ງບົດຄວາມເລີ່ມມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 15 ມິຖຸນາ 2020
ລາຍລະອຽດອ່ານໄດ້ໃນແຈ້ງການ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ 021 416727

ເຊີນຂຽນບົດຄວາມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະຈຳປີ 2020 ຫົວຂໍ້ ຈົດໝາຍຈາກຕົວຂ້ອຍໃນປີ 2030
Scroll to top