ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ S)

ສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2007
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ)
ອຳນວຍການທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດ ແລະ ທ່ານນາງ ອິນນະຄອນ ວໍຣະຈັກ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2224 3991; ອີເມລ: pthongdam.saedalao@gmail.com
ທ່ານນາງ ອິນນະຄອນ ວໍຣະຈັກ
ມືຖື: (+856)-(020)-2251 4251; ອີເມລ: innakhone.saedalao@gmail.com
Office address & contact101/05 ບ້້ານສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປ.ນ: 4881 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-264 290, 315 981
ອີເມລ: saedalao@gmail.com; ເວັບໄຊທ໌: www.saeda.net Facebook: saedalao
ພາລະກິດສກສຍ ມີວິໃສທັດ ເພື່ອອານາຄົດຂອງຊຸມຊົນລາວໃນການປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ຍືນຍົງທາງດ້ານການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການດ້ວຍການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດ ລ້ອມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສກສຍ ຈະສົ່ງເສີມກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ອາຫານ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການພັດທະນາຂີດຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານການສ້າງລາຍຮັບທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊາວນາ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍປະຊາຊົນທຸກຍາກ, ຊາວກະສິກອນ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໝຸ່ມ/ເດັກ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ນັກວິຊາການສົ່ງ ເສີມ.
ຂະແໜງການກະສິກຳສາທາລະນະສຸກສິ່ງແວດລ້ອມໂພຊະນາການ
ແຂວງຊຽງຂວາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຜົ້ງສາລີຫລວງນ້ຳທາຫລວງພະບາງອຸດົມໄຊ

ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍເພື່ອການພັັດທະນາສັງຄົມ (ສຄພສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ເເກ້ວເພັດ ພູມພອນ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5460 1956
ອີເມລ: keophetpp.sodalaos@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ເພັງ ສຸດາພອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5411 5478
ອີເມລ: pheng.sodalaos@gmail.com
ທ່ານນາງ ກອງຄໍາ ໄຊຍາເພັດ
ມືຖື: (+856)-(020)-5226 1110
ອີເມລ: kongkham.sodalaos@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ຮ່ອມ 07, 163/11 ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-5384 935, (021)-313 951
ອີເມລ: sodalaosecretariat@gmail.com
ພາລະກິດສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ມີພາລະກິດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປັບປຸງນະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສົ່ງ ເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະການພັດທະນາອາຊີບທີ່ໜັ້ນຄົງ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1. ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ແລະ ຊຸມຊົນໃນວົງກວ້າງ ຮັບຮູ້ ແລະສະໜັບສະໜູນການສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳ
ໃນສັງຄົມ ແລະ ສິດທິຂອງຄົນທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງ ແລະກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນ ສປປລາວ ໂດຍຜ່ານການວາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ການ
ປະຕິບັດ;
2. ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໂດຍການຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະ, ວິໄຈເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍການ
ພັດທະນາ, ສ້າງໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ, ຊັບພະຍາກອນ, ການບໍລິການ, ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນ
ສັງຄົມລາວ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄົນທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນ ສປປ ລາວ.
ຂະແໜງການກະສິກຳການສຶກສາການສ້າງລາຍຮັບບົດບາດຍິງຊາຍພັດທະນາຊຸມຊົນສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນຈຳປາສັກຊຽງຂວາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນບໍລິຄຳໄຊບໍ່ແກ້ວຜົ້ງສາລີສະຫວັນນະເຂດສາລະວັນຫລວງນ້ຳທາຫລວງພະບາງຫົວພັນອັດຕະປືອຸດົມໄຊເຊກອງແຂວງວຽງຈັນໄຊຍະບູລີໄຊສົມບູນ

ເອື້ອຍນ້ອງຫັດຖະກຳ

ປີສ້າງຕັ້ງ2014
ປະເພດອົງກອນທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ນ້ອຍມະນີພອນ ລໍ່ເບຼຍຢ້າວ
ມືຖື: (+856)-(020)-2235 3955 (Whatapp/Line: (020)-2235 3955
ອີເມລ: nou.sisterhood@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກນາງ ປ໋ອກ ລໍ່
ມືຖື: (+856)-(020)-2235 3955
ອີເມລ: nou.sisterhood@gmail.com
Office address & contactຮ່ວມ 12, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-2235 3955
ອີເມລ: nou.sisterhood@gmail.com
ພາລະກິດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າເພື່ອພັດທະນາພອນສະຫັວນ, ຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາ ຜ່ານການສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອຍົກສຸງບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນຄອບຄົວ ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕ່ນໃນສັງຄົມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ແລະ ພັດທະນາທັກສະດ້ານ ເສດຖະກິດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ທັກສະຊີວິດ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ຍິງ, ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ກືມມຸ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.
ຂະແໜງການການສຶກສາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການສ້າງລາຍຮັບບົດບາດຍິງຊາຍພັດທະນາຊຸມຊົນ
ແຂວງ

ແສງສະຫວ່າງ

ປີສ້າງຕັ້ງ2015
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ວີລິດ ຂັດຕິຍະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-9981 2997
ອີເມລ: virith.khattignavong@sengsavang.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ສຸກສະໄຫວ ບຸນນາຣາ
ມືຖື: (+856)-(030)-777 2713
ອີເມລ: souksavay.bounnara@sengsavang.org
Office address & contactບ້ານອຸດົມວີໄລ, ເມືອງໄກສອນພົມວີຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບຫ້ອງການ: (+856)-(041)-260 276
ອີເມລ: souksavay.bounnara@sengsavang.org
ເວັບໄຊທ໌: www.sengsavang.org
ພາລະກິດປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຝຶກວີຊາຊີບເພື່ອສາມາດຫາລ້ຽງກຸ້ມຕົນເອງ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຂຸດຮີດທາງເພດ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ແລະແມ່ຍິງຜູ້ຖືກເຄາະ ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດແລະຂູດຮີດທາງເພັດ, ປັບປຸງແລະເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃຫ້ແກ່ ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກຍິງ, ຜູ້ຍິງ ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ເດັກກຸ່ມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ.
ຂະແໜງການການສຶກສາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການສ້າງລາຍຮັບບົດບາດຍິງຊາຍປົກປ້ອງສັງຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສາທາລະນະສຸກສິດທິມະນຸດ
ແຂວງຄຳມ່ວນຈຳປາສັກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນບໍລິຄຳໄຊສະຫວັນນະເຂດສາລະວັນຫລວງພະບາງແຂວງວຽງຈັນໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມ ຄົນພິການເມືອງໄຊເຊດຖາ (ສຄກມຖ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2014
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ບຸນເພັງ ທຳມະວົງສາ, ປະທານ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ບຸນເພັງ ທຳມະວົງສາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5562 1239
ອີເມລ: porly.pialy@gmail.com
Office address & contactໂຮງຮຽນປະຖົມຮ່ອງສຸພາບ, ບ້ານຮ່ອງສຸພາບ, ເມືອງໄຊເສດ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-570 4678
ອີເມລ: porly.pialy@gmail.com
ພາລະກິດ1) ປັບປຸງການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ມີຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຄົນພິການໃນສັງຄົມ;
2) ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ;
3) ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ຂອງສະມາຄົມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1. ຄົນພິການສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງສັງຄົມ
2. ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຄົນພິການໃນສັງຄົມທົ່ວໄປ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄົນພິການ.
ຂະແໜງການກະສິກຳການສ້າງລາຍຮັບ
ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ S)
Scroll to top