ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ P)

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ (ສສກຊຍ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ຂັນຄຳ ດວງສິລາ
ມືຖື: (+856)-(020)-2200 0577
ອີເມລ: khankhamduangsila@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ຂັນຄຳ ດວງສິລາ
ມືຖື: (+856)-(020)-2200 0577
ອີເມລ: khankhamduangsila@gmail.com
Office address & contact04/379 ບ້ານຈອມເພັດເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-314 909
ພາລະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລະລຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳວາງອອກ
ເປົ້າໝາຍຫລັກສະມາຄົມສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ສສກຊຍ) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຫລາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນທາງດ້ານອາການການກິນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະມາຄົມສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ສສກຊຍ) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຫລາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນທາງດ້ານອາການການກິນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ

ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ (ສຮພ)

ປີສ້າງຕັ້ງ1996
ປະເພດອົງກອນທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ
ອຳນວຍການທ່ານ ຄຳຜຸຍ ໄຊທາລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)- 5570 0843
ອີເມລ: khamphoui@padetc.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ຄຳຜຸຍ ໄຊທາລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)- 5570 0843
ອີເມລ: khamphoui@padetc.org
Office address & contactຊັ້ນ 2, ຕຶກສູນພັດທະນາວິຊາຊີບນາສ້ຽວ, ບ້ານນາສ້ຽວ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-502 9815
ອີເມລ: padetc@padetc.org
ພາລະກິດສ້າງສາສັງຄົມລາວໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ ສັງຄົມສີວິໄລຂອງການຮຽນຮູ້, ໂດຍຜ່ານຂະບວນການພັດທະນາແບບເຊື່ອມສານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຊື່ງຈະເປັນກ້ອນກຳລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສາມາດນຳພາປະເທດລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະວັດທະນາຖາວອນ. ESD – ຈະເປັນແນວທາງອັນສຳຄັນສຳລັບພາລະກິດນີ້.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນດັບທຸກ, ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຊີວິດ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາການສືກສາແບບອົງລວມ ທີ່ຍົກຄຸນຄ່າແທ້ຂອງຊີວິດ, ບໍ່ຫຼີກລ້ຽງສັດຈະທຳ, ສ້າງສັງຄົມລາວໃຫ້ມີຄວາມສຸກຍຸດຕິທຳ, ແລະມີການ ສືກສາດີໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ແລະຄົນຮຸ່ນໃໜ່.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ1. ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ;
2. ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ

ສະມາຄົມ ເພື່ອສຸຂະພາບ (ສພພ)

ປີສ້າງຕັ້ງ1999
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ວຽງອາຄອນ ສຸລິໂຍ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5550-2483; ອີເມລ: souriyo@laopha.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ອາລຸນລັກ ສາມົນຕຣີ
ມືຖື: (+856)-(020)-7745 4321; ອີເມລ: asamountry.laopha@gmail.com
ທ່ານນາງ ອາລັນຍາ ບໍລິບູນ
ມືຖື: (+856)-(020)-2222 6449; ອີເມລ: aborliboun.laopha@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນນາໄຊ, 306 ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຕູ້ ປນ: T053 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-414 812
ອີເມລ: info@laopha.org
ເວັບໄຊທ໌: www.laopha.org
ພາລະກິດເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂດຍຜ່ານການ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການໃຫ້ບໍລິການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ມີຊີວິດ ທີ່ດີ, ກຳຈັດບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການລັງກຽດ, ຈຳແນກ ໃນສັງຄົມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກປີ 2020, ສະມາຄົມ ເພື່ອສຸຂະພາບ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອລຶບລ້າງການລັງກຽດ ແລະ ຈຳແນກ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະ ພາບການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີໃນສັງຄົມ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫລັກ ໄດ້ລວມເຖິງ ແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອເອດ (HIV). ເດັກກຳພ້າ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ (OVC), ກຸ່ມ ຂ້າມເພດ (TG), ສາວບໍລິການ, ຍິງຮັກຮ່ວມເພດຍິງ, ຊາຍຮັກຮ່ວມເພດຊາຍ, ຜູ້ໃຊ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ໜຸ່ມສາວທົ່ວ ໄປທີ່ຕິດເຊື້ອ.
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງພະບາງ

ສະມາຄົມ ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ

ປີສ້າງຕັ້ງ2001
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ສັນຕິ ດວງປະເສີດ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-2202 2020
ອີເມລ໌: santi.residence@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ສັນຕິ ດວງປະເສີດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2202 2020
ອີເມລ໌: santi.residence@gmail.com
Office address & contactບ້ານ ວັດສົບ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
P.O.Box:1898, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ ແລະ ແຟັກ: +856-21-353893.
ອີເມລ໌: peda.laopdr@gmail.com
www.pedalaos.wix.com/cso
ພາລະກິດເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ພັດທະນາກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໃນຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກຸ່ມສາວບໍລິການ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງພະບາງ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ P)
Scroll to top