ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ M)

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2007
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ
ມືຖື: (+856)-(021) 5999 8365
ອີເມລ: pamouane@laomfa.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ
ມືຖື: (+856)-(021) 5999 8365
ອີເມລ: pamouane@laomfa.org
Office address & contactໜ່ວຍ 13 ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປ.ນ 4030 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: (+856)-(021)-226 018, (030)-948 1265; ແຟັກ: (+856)-(021)-226 019
ອີເມວ: mfa@laomfa.org
ເວັບໄຊສ໌: www.laomfa.org
ພາລະກິດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກໃນການບໍລິການທີ່ຍືນຍົງ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍການ (i) ສ້າງເວທີ ສົນທະນາ ເພື່ອປະສານງານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ & ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, (ii) ສະໜອງການບໍລິການໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ (iii) ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງ ການເງິນຈຸລະພາກ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ– 59 ອົງກອນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ, ໂດຍສະເພາະ 32 ສະມາຊິກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນທີ່ໄດ້
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການຂອງ ສມກຈ
– ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບ ການບໍລິການ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັບ
ການພັດທະນາ ການປະຕິບັດຕໍ່ສັງຄົມ ຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. ສະເລ່ຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມແມ່ນປະມານ 80,000
ທ່ານ.
ຂະແໜງການການເງິນຈຸລະພາກ
ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສະຖາບັນລຸ່ມນ້ຳຂອງ

ປີສ້າງຕັ້ງ1995
ປະເພດອົງກອນອົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ
ອຳນວຍການທ່ານ ຫງຽນ ຮຸ່ງ ເກືອງ
ອີເມລ: cuong@mekonginstitute.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ກັນຫາ ບົວສະຫວັນ
ມືຖື: (+856)-(030)-5699 8237, 5550 2775
ອີເມລທາງການ: kanha@mekonginstiute.org
ອີເມລສ່ວນຕົວ: kanhakonsooxiwit@gmail.com
Office address & contactບ້ານສຸກສະຫວັນ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)- 55502775
ເວັບໄຊ້ທ໌: http://mekonginstitute.org/
ພາລະກິດ1) ສົ່ງເສີມກະສິກຳຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເຂົ້າ;
2) ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຕາມແລວຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກຊາວນາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ, 2. ສະພາບແວດລ້ອມການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າຊາຍແດນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊາວນາ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານລັດ
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ

ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (ສມຮພ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2010
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ວັນສີ ແສນຍາວົງ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020) 5561 4974
ອີເມລ: vansymhp@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ດອນແກ້ວ ອິນຕະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)- 56647386
ອີເມລ: donekeomhp@gmail.com
Office address & contactບ້ານ ຂອນແກ້ວ ເມືອງຫວ້ຍຊາຍ, ຕູ້ ປນ.: 261 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(084) 212 273, (084) 211 862.
ພາລະກິດMHP ມີຄວາມມຸ້ງໝາຍຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ຍິງ ຮ່ວມກັບຜູ້ທຸກທີ່ສຸດ ແລະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຊິວິດທີ່ດີກ່ວາເກົ່າ, ເພິ່ງພາ ຕົນເອງໄດ້ ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ ເຊີ່ງລົງເລິກດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະບູລະນະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະໄມ້ ປ່ອງ, ເພື່ອສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນວຽກງານຫັດຖະກຳເສີມສ້າງລາຍຮັບ, ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ໂພສະນາການອາຫານຂອງແມ່ແລະເດັກນ້ອຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມປາດຖະໜາຈະປູກຈິດສຳນຶກດ້ານບົດ ບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປົກປ້ອງສິດທິແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ ແລະຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເທດສະບານ. ອີກປະການໜຶ່ງສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ຍັງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການພັດທະນາພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະເປັນເຄືອຂ່າຍ ດ້ານການແລກປ່ຽນປະສົບການໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຫຼື ທົ່ວປະເທດ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະຊົນເຜົ່າ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ M)
Scroll to top