ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ A)

ສະມາຄົມ ເຄືອຂ່າຍຜູ້ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ກໍລະກັນ ທິບພະວົງ,
ມືຖື: (+856)-(020)-5655 5172
ອີເມລ: apluspe@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ພັນທະມິດ ແສງປັນຍາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5462 1114
ອີເມລ: nith01aplus@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນນາໄຊ, ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-454 445
ພາລະກິດພວກເຮົາຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບເຮສໄອວີ/ພຣະຍາດເອດ, ໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊຶ້ອໃນທຸກຂັ້ນ ເພື່ອເປັນກະບອກສຽງສຳຄັນ ໃນການຮ່ວມມື ຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຮສໄອວີ/ພຮະຍາດເອດ ແຫ່ງຊາດ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ• ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໃໝ່;
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍສິດສະເໝີພາບ ແລະ ສິດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຢ່າງເທົ່າທຽມໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ-ລັງກຽດ;
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃນການເຂົ້າເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊອບທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສົງຄົມ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮດໄອວີເອດໃນທົ່ວປະເທດ.
ຂະແໜງການການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ (ສພຊດ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2009
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ເຈີ ເຮີ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ເຈີ ເຮີ
ມືຖື: (+856)-(020)-5587 3874
ອີເມລ: cherher1978@yahoo.com
Office address & contactຖະໜົນ 13 ເໜືອ, 204/17 ບ້ານນາສ້ຽວ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-578 1182
ພາລະກິດເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເດັກດ້ອຍໂອກາດ ຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມປາຖະໜາສູງສຸດຂອງຊີວິດ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງ ສພຊດ ຄືການປະກອບສ່ວນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະເທດ (MDGs) ຮອດປີ 2020;
2) ເປັນໂອກາດທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງໂຄງການຂອງພວກເຮົາຢ່າງອິດສະຫຼະ, ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໂດຍກົງແກ່ຄົນທຸກຍາກ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ

ສະມາຄົມ ຄົນຫູໜວກ (ສຄຫ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ບຸນເຕີມ ຈັນຕະລິວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-7786 0589
ອີເມລ: associationfordeaf@gmail.com
Office address & contactບ້ານໂພນສະຫ່ວາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-562 963, 562 964
ອີເມລ: associationfordeaf@gmail.com
ພາລະກິດເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາປື້ມພາສາມືທີ່ເປັນພາສາລາວ, ໂຄສະນາ ແລະ ຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີສື່ສານພາສາມືກັບຄົນຫູໜວກໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຄົນພິການຫູໜວກໃນການດໍາລົງຊີວີດປະຈໍາວັນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ສະມາຊີກ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນຫູໜວກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສື່ສານກັບພາຍນອກ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ພັດທະນາປື້ມພາສາມື ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນຈະເໜັກໃສ່ສະເພາະກຸ່ມພິການທາງຫູໜວກ ແລະ ຫູຕືງ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2006
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ອຳພອນ ສຸວັນນະລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2333 5685
ອີເມລ: amphone@armi.la
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ອຳພອນ ສຸວັນນະລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2333 5685
ອີເມລ: amphone@armi.la
Office address & contactຖະໜົນວິໄລ, ບ້ານສຸນັນທາ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ຕູ້ ປນ: 1133 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(041)-252 717 ອີເມລ: info@armi.la
ເວັບໄຊ: www.armi.la ເຟດບຸກ: www.facebook.com/armihouses
ພາລະກິດສະມາຄົມ ສພປ ມີຄວາມປາດຖະໜາປະກອບສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຜາສຸກ ບົົດພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບເຊີ່ງກັນແລະກັນ, ມີໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັບ, ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຍືນຍົງ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊິວິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ;
2) ສົ່ງເສີມການນໍາ້ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາ້ໃຊ້ພະນັກງານທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ1) ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ;
2) ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຕົາປະຢັດ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ

ສະມາຄົມ ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດເດັກ

ປີສ້າງຕັ້ງ2008
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ພອນໄຊ ອິນທະລືໄຊ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5562 2203; ອີເມລ: dongsavathcenter@hotmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ຊ້ອຍ ວົງນະລາດ
ມືຖື: (+856)-(030)-483 6588; ອີເມລ: zoyinthavong@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ຮ່ອມ 07, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-570 6709
ອີເມລ: apren.offfice@gmail.com
ພາລະກິດ1. ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳນອກໂມງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ:
• ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ກິດຈະກຳຖູແຂ້ວ ແລະ ລ້າງມື);
• ສະໜັບສະໜູນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ(ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຖືກວິທີ) ຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ;
• ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ (ກິດຈະກຳສີນລະປະ ແລະ ກິລາ);
• ສະໜັບສະໜູນ ທາສີ( ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງນໍ້າ);
• ກິດຈະກຳເຮັດສ່ວນຄົວ.
2. ສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ;
3. ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ບົດບາດຍິງ – ຊາຍຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ (ໂຮງຮຽນ ແລະ ອາສາສະໝັກ).
ເປົ້າໝາຍຫລັກ• ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທີຂາດໂອກາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເດັກໄດ້ມີການສ້າງຄວາມກ້າ
ຄິດ, ກ້າສະແດງອອກໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີຂາດການຊຸກຍູ້ ແລະ ບໍ່ມີທ່າແຮງ.
• ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີກິດຈະກຳນອກໂມງຮຽນທີສ້າງສັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກທັກສະໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງຕົນຄ່ຽງຄູ່ກັບ
ການສຶກສາ
• ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ຮູ້ຫຼັກວິທີກ່ຽວກັບສຸຂະອານາໄມ ແລະ ການຮັກສາສີງແວດລ້ອມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກຂັ້ນຕອນ.
• ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຂອງເດັກທີມີໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເດັກໄດ້ຝຶກວິຊາຊີບທີເປັນຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານໃນການມີບົດຮຽນໃໝ່ໆ
ເພື່ອໄປຜັນຂະຫຍາຍນຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກພິການ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສະມາຄົມ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ປີສ້າງຕັ້ງ2015
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ວອນຄຳ ເຄືອງຄຳ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-9999 9496
ອີເມລ: apedclaos@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ້າວ ຈັນທາ ອວນທະວົງສີ
ມືຖື: (+856)-(020)-2234 0657
ອີເມລ: apedclaos@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນມິດຕະພາບຊຽງຂວາງ-ເຫງະອານ, 202/14 ບ້ານໂພນສະອາດເໜືອ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-200 4700 ອີເມລ: apedclaos@gmail.com
ພາລະກິດ1) ພັດທະນາກົນໄກເຄື່ອງມືສຳຫຼັບການອຳນວຍການ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ;
2) ປະສານງານ ແລະ ດຳເນີນການຈັດການ, ອະນຸລັກ, ຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບພື້ນທີ່ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມ
3) ສົ່ງເສີມພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ອົງກອນມີຂີດຄວາມສາມາດສຸງຂື້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ;
2) ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍມີການສົ່ງເສີມ ອະນຸລັກ ຟື້ນຟູ ແລະ ຈັດການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ;
3) ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC).
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກ, ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ໄວໝູ່ມ, ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຊຽງຂວາງ

ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນເຈັບຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ດຣ. ນ. ສົມຈິດ ວໍລະຈິດ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5555 9958
ອີເມລ: vorachits@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ສອນສິມມະລີ ສັນນິກອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5968 7979
ອີເມລ: sannikonedad@gmail.com
Office address & contactສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຣັ່ງໂກໂຟນີ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5698 4287; ແຟັກ: +85621 219347
ພາລະກິດ1. ສ້າງທີມງານແພດ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ);
2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
3. ເຮັດໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການຕອບສະໜອງຢາກັນຊັກໃຫ້ແກ່ການປີ່ນປົວຄົນເຈັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ
(ເອປີເລັບຊີ) ດີຂື້ນ ແລະ ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ;
4. ເປັນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ), ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ) ໃຫ້
ແກ່ສັງຄົມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເປັນມົນທິນທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ) ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຂອງຄົນເຈັບເອປີເລັບຊີ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍພະນັກງານແພດ, ນັກຮຽນ, ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ຄົນເຈັບເອປີເລັບຊີ.
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ອຸດົມໄຊ (ສຊຍ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ຄໍາວິນ ລອດທະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020) 9886 6146
ອີເມລ: Khamvin_lodthavong@yahoo.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ້າວ ສີສະໄຫວ ສຸກທິວົງ
ມືຖື: (+856)-(020) 2284 4466
ອີເມລ: sisavaisoukthivong@gmail.com
Office address & contactບ້ານໂຮມສຸກ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-5718 224 ອີເມລ: Beekeeping_ODX@yahoo.com
ພາລະກິດ1. ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງຫຼືຮັກສາເຜິ້ງທຳມະຊາດຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
2. ສະໜັບສະໜູນການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການປູກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
3. ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງລະບົບກຸ່ມຜະລິດແລະການຕະຫຼາດຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
4. ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະມາຄົມ ແລະຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
5. ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລ້ຽງເຜິ້ງພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອການຈັດລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມບ້ານ ນອກນັ້ນຍັງມີຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດຂອງສະມາຊິກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດກຸ້ມຕົນເອງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງການລ້ຽງເຜິ້ງກັບການກະເສດທີ່ຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຈັດການການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຮູ້ຄຸນຄ່າ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ຄົນທີສົນໃຈ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງອຸດົມໄຊ

ສະມາຄົມ ເພື່ອພັດທະນາ ແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາ ກົດໝາຍ (ສພມສກ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2011
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ອິນທະນາ ບຸບຜາສະຫວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5562 8773
ອີເມລ: inthana.bou@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ພະເຍົາ ພີມມະສອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5299 5859
ອີເມລ: phayao_py@hotmail.com
Office address & contactຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ຮ່ອມ 07, 163/11 ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-316 441
ອີເມລ: adwlelao@gmail.com ເວັບໄຊທ໌: www.adwlelaos.org
ພາລະກິດ– ຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການຢຸດຕິໃຊ້ການຄວາມຮຸນແຮງ, ການປົກປ້ອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃຫ້ກັບວິຊາການກົດໝາຍ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບແມ່ຍິງ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃຫ້ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ສິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ນຳ, ເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການສອນ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ເພື່ອການຢູ່ຮ່ວມກັນແບບສັນຕິ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ– ສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ລວມເຖິງການມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸຕິທໍາ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ (ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ); ຄະນະຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ (15 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ); ຄະນະຈັດຕັ້ງບ້ານ (6 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ); 10 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ
ແຂວງຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນບ້ານເຮົາ (ສພຊຮ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ບົວລະເພັດ ຈຸນທະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5555 5175
ອີເມລ: nong.nong.ova@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ້າວ ວິລະສອນ ທອງມະນີວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-2228 7378
ອີເມລ: vilasorn.tv@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນ 15, 86/06 ບ້ານນາກົກໂພ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(034)-211 038
ອີເມລ: ovclao.infor@gmail.com
ພາລະກິດພູນສຸກໃຫ້ກັບເດັກ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອປັບປຸງຄູນນະພາບຊີວິດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍດ້ວຍການເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງລັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງພຽງພໍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ

ສະມາຄົມ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ດຣ. ບຸນທະພະນີ ບຸນຊ່ວຍ, ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ
ມືຖື: (+856)-(020) 5691 7887
ອີເມລ: mahosotlao@yahoo.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ໄຊຍະສິດ ຄຳພາສິດ
ທ່ານນາງ ກອງສອນ ແສງທອງຄຳ
ມືຖື: (+856)-(030)-531 2874, (020)-2240 8699
ອີເມລ: sayasith.khamphasith@gmail.com, khampanh0208@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ບ້ານເພຍວັດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
(ຕືກເກົ່າແມ່ ແລະເດັກ)
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-531 2874
ພາລະກິດວິໄຈ ແລະ ປິ່ນປົວມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສົ່ງເສີມໂຄສະນາປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ປິ່ນປົວແມ່ຍິງທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
ສົ່ງເສີມການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບມະເຣັງເຕົ້ານົມທົ່ງປະເທດ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
ຂະແໜງການບົດບາດຍິງຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນ ໂອທິສຕິກ (ສພອ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມ (ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ)
ອຳນວຍການທ່າານາງ ທອງຂຳ ວົງໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກວຽງຈັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5591 8117
ອີເມລ: vac@laoautism.orgທ່າານາງ ວະນິດາ ອາດໄຊຍະວົງ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກປາກເຊ
ມືຖື: (+856)-(030)-996 0226
ອີເມລ: pac@laoautism.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກນາງ ມິສຸດາ ເຮືອງສຸກຄຸນ
ມືຖື: (+856)-(030)-582 8820
ອີເມລ: info@laoautism.org
Office address & contactບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-330 409, (030)-532 9045-7
ອີເມລ: info@laoautism.org
ພາລະກິດບຸກຄົນໂອທິສຕິກສາມາດດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກ ໃນການສົ່ງເສີມສິດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສະໜັບສະໜູນທີ່ເໝາະສົມ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກໂອທິສຕິກ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ (ສສພສຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການດຣ. ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5550 9754
ອີເມລ: svengpcy@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ້າວ ຈັນສະໝອນ ເພັດບົວສອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5503 4455 ອີເມລ: c.phetbouasone@yahoo.comທ່ານນາງ ລັດຕະນາ ປັນຕະຍານົນ
ມືຖື: (+856)-(020)-2221 6337 ອີເມລ: nang_pantanyanonh@yahoo.com
Office address & contactຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, 158 ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າທົ່ງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-316 043 ອີເມລ: nang_pantanyanonh@yahoo.com
ພາລະກິດສົ່ງເສີມຊາວຊົນນະບົດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄ້ວຍຕົນເອງຢ່າງມີສັກສີ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສະໜັບສະໜູນຊາວນາທົ່ວປະເທດ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ,
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ສຊດພ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ສົມເພັດ ອັກຄະວົງ
ມືຖີ: (+856)-(020)-5561 0381, 2324 0997; ອີເມລ: acdalaos@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ວອນລາຈິດ ລັດດາໄຊ
ມືຖື: (+856)-(020)-5659 9946; ອີເມລ: vonelachith@gmail.comທ່ານນາງ ມານິດ ພິລາວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5641 8835, 2254 6737; ອີເມລ: pouma_999@yahoo.com
Office address & contactຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ຮ່ວມ 07, 163/11 ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ປ.ນ ເລກທີ: 2152 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856)-(021)-316 442
ອີເມລ: acdalaos@gmail.com
ພາລະກິດເພີ້ມທະວີຄວາມສະເໝີພາບເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກຄວາມເປັນພິການໃນສັງຄົມ, ປົກປ້ອງ, ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ເດັກຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສົ່ງເສີມ 4 ສິດພື້ນຖານຂອງເດັກ, ສິດທິຄົນພິການ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍີງ-ຊາຍ/ຄວາມເປັນພິການ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ-ອຸປະກອນການສຶກສາ-ໂພ ຊະນາການ-ສຸຂະອານາໄມ, ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ-ການຜ່າຕັດດັດແປງອົງຄະ-ການປະກອບອຸປະກອນຊ່ວຍຊູຕ່າງໆ, ສົ່ງເສີມການຝຶກວິຊາຊີບ-ການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອການເສີມຂະ ຫຍາຍກຳລັງແຮງໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການລາວນັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ ໃນການດຳລົງຊີວິດຢ່າງເປັນເອກະ ລາດສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ໃນອານາຄົດບໍ່ເປັນພາລະແບກຫາບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ສັງຄົມຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນພິ ການຂອງພວກເຂົາ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າ, ເດັກນ້ອຍແມ່ຍີງພິການ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກນ້ອຍພິການ, ຄົນພິການ, ນັກຮຽນ-ຄູ ອາຈານໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ, ເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ ອຳນາດປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນແລະຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະ ຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ

ອົງການທີ່ປຶກສາພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ປີສ້າງຕັ້ງ2009
ປະເພດອົງກອນທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ
ອຳນວຍການທ່ານ ສຸວັນເພັງ ພົມມະສານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5568 2886
ອີເມລ: sphommasane.aima@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ໄພວັນ ມະນີແສງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5894 9598
ອີເມລ: phaivanhning@gmail.com
Office address & contactຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ, ຮ່ອມ 12, ຊັ້ນ 03, 02 ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-454 685
ພາລະກິດ1. ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;
2. ເພື່ອອົງກອນກາຍມາເປັນຄັງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົງຈິງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ;
3. ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນມືອາຊີບທາງດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ພ້ອມທັງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ;
4. ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ນັບທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ຕ່າງໆ
5. ເພື່ອການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ນ້ຳສະອາດ, ການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາການ ແລະ ພາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ;
2. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍລັດຖະບານລາວ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://laocs-kis.org

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ A)
Scroll to top