ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ L)

ສະມາຄົມຮັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ສຮຊທ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ຄໍາຫຼ້າ ພຸດທະລາດ
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-2242 6203
ອີເມລ: khamlaair@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ສຸດອຸທອນ ອິນທິລາດ
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-9996 4998
ອີເມລ: yong_inthirath@hotmail.com
Office address & contact189/15 ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-2242 6203
ພາລະກິດຮ່ວມມືປະສານງານເພື່ອຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳທີ່ເປັນຜົນກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນດ້ານການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ພື້ນຖານການສຶກສາ ແລະ ສາທາ
ສົາງເສີມການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມຢືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາທັກສະ ຊີວິດ (ສພຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2010
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5540 5203; ອີເມລ: phoxay_lsda@yahoo.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ້າວ ຄໍາເພັດ ພັນທະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5966 4141
Office address & contact389/39 ບ້ານໂນນແສງຈັນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-770 787
ພາລະກິດ– ສົ່ງເສີມເດັກ-ໄວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕາມແວວ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮູ້
ທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ;
– ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ເດັກ-ໄວໜຸ່ມກຸ່ມສ່ຽງໃນການສະກັດກັ້ນສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ;
– ພັດທະນາຄູສອນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີທັກສະໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ (ການແຕ່ງບົດສອນ, ການສອນແບບເອົາເດັກເປັນ
ໃຈກາງ, ການຜະລິດສື່ການສອນ, ການສ້າງພູມີທັດໂຮງຮຽນທີ່ເປັນມິດກັບເດັກ…) ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ້ອງຖິ່ນ;
– ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊາວບ້ານໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄູສອນ, ສຶກສາເມືອງ ແລະ
ສຶກສາແຂວງ ໂດຍການ ນຳໃຊ້ PLA ແລະ ICE;
– ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອາສາສະໝັກເດັກ-ໄວໜຸ່ມໃຫ້ມີທັກສະ ໃນການນຳພາກິດຈະກໍາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍການນຳໃຊ້ PLA
ແລະ ICE;
– ສ້າງເຄືອຂ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ພາກລັດ, INGOs, CSOs, NGOs, NPAs) ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ
ພັດທະນາສັງຄົມ;
– ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່, ຄູ່ມື, ເຄື່ອງມືໃນການເຝິກອົບຮົມສຳລັບວຽກຂອງໂຄງການໃນອົງກອນ ແລະ ແລກ ປ່ຽນກັບພາຍນອກ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເດັກ-ໄວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດເປົ້າໝາຍ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີທັກສະໃນການນຳພາ ກິດຈະກຳ ມີຈິດສໍານິກທີ່ດີໃນການອະນຸລັກຮັກສາພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກ, ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊາວບ້ານ, ຄູສອນອະນຸບານ-ປະຖົມ-ມັດທະຍົມ,ນັກສຶກສາວິທະນາໄລຄູ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ,
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ (ສສຮພ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2010
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ຄຳມ່ວນ ສີພອນໄຊ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-2223 4518
ອີເມລ: khams@lda4dev.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ນີລາ ດວນສຸວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5559 9070
ອີເມລ: program@lda4dev.org
Office address & contactຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ຮ່ອມ 07, 240-241/12 ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-316 435
ເວັບໄຊທ໌: www.lda4dev.org
ພາລະກິດສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ປະກອບ ສ່ວນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງຂອງລາວ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃນ
ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ແລະ ການທັດ ສະນະສຶກສາ.
2) ສ້າງໂອກາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວໃນການປະສານງານ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການພັດທະນາ ກັບ
ຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍການຄັດເລືອກເອົາບົດຮຽນທີ່ດີ, ກໍລະນີສຶກສາ, ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ມາແລກປ່ຽນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂະບວນການຮຽນຮູ້.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິ ກອນ.
ຂະແໜງການການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳລາວ (ສຫລ)

ປີສ້າງຕັ້ງ1998
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ຫານຊະນະ ສີສານ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ບົວບານ ຄົງດີ
ມືຖື: (+856)-(020)-2247 3596
ອີເມລ: lhalaos@laotel.com
Office address & contactບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-425 956 ອີເມລ: lhalaos@laotel.com
ພາລະກິດຈັດກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: ຈັດງານມະຫາກຳສີມືຫັດຖະກຳລາວ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການຕະຫລາດ, ການອອກແບບຜະ ລິດຕະພັນ ໃຫ້ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳລາວທີ່ເປັນ ສະມາຊິກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາສີມືຂອງຕົນເອງ
ເປົ້າໝາຍຫລັກເຕົ້າໂຮມເອົາຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳລາວເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກ, ເພື່ອພ້ອມກັນອານຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງລາວ, ເຊິ່ງເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳຂອງລາວ, ສະມາຄົມຫັດຖະກຳສະໜັບສະໜູນ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີລາຍໄດ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ, ປົວແປງຊີວິດໃຫ້ດີຂື້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ຊາວຊ່າງຫັດຖະກໍາລາວທີ່ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ບໍ່ເປັນສະມາຊິກ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອື່ນໆ

ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ (ສພຍລ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2001
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ຈັນເພັງ ສີວິລາ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-556 553 53
ອີເມລ: chanhpheng@laodisabledwomen.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ຈັນທະວີ ໂຊ້ຕຸກີ
ມືຖື: (+856)-(020)-9793 8898
ອີເມລ: chanhthawee@laodisabledwomen.com
Office address & contactຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-820 489, 812 282
ອີເມລ: info@laodisabledwomen.com
ພາລະກິດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງພິການໂດຍການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ທັກສະຊີວິດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1. ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບຄົນພິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງດ້ານວິຊາຊີບ ຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ທັກສະຊີວິດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີວຽກເຮັດ
ງານທຳ;
2. ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນທໍາທາງດ້ານສິດທິແມ່ຍິງພິການ, ການຮັບຮູ້ ແລະ ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນຂອງແມ່ຍິງພິການດ້ວຍການສົ່ງເສີມປູກ
ຈິດສຳນຶກ ແລະ ເພີ່ມໃຫ້ແມ່ຍິງພິການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນ ສປປ ລາວ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງພິການ, ຄອບຄົວຄົນພິການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄົນພິການ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ປີສ້າງຕັ້ງ2007
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ສາຍເງິນ ເຍົາວະລາດ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5564 1129
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ດວງໃຈ ສຸທຳມະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-96381995: (030)-974 2249
ອີເມລ: Duangchai.stmv@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນໂພນສະຫວ່າງໃຕ້, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(041)-252 147
ພາລະກິດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການທຸກປະເພດ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດແລະສິດສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັບຄົນບໍ່ພິການ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄົນພິການທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກໄວ
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສະມາຄົມ ຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (ສພຊລ) – ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ປີສ້າງຕັ້ງ2001
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ທອງຈັນ ດວງມະລາໄລ
ມືຖື: (+856)-(020)-2224 6241; ອີເມລ: thongchanh.ldpa@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ພອນແກ້ວ ລັດຕະນະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-2247 1752; ອີເມລ: phonekeo.ldpa@gmail.com
Office address & contactບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບຫ້ອງການ: (+856)-(021)-562 963
ອີເມລ: info@ldpa.org.la
ເວັບໄຊທ໌: www.ldpa.org.la
ພາລະກິດ1. ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເລື່ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ;
2. ເປັນຕົວແທນໃນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ເຜີຍແພ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິແລະຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການແກ່ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວ
ເຖິງ;
3. ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນພິການ;
4. ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປັບປຸງການສ້າງນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍທີ່ພົວພັນເຖິງຄົນພິການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບສັງຄົມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1. ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ເອກະຊົນ, ພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດທິ, ຄວາມ
ສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ;
2. ຄົນພິການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງ;
3. ສພຊລ ສູນກາງ ແລະ ຫ້ອງການສາຂາແຂວງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ການນຳພາ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນແລະສາມາດເປັນ
ຕົວແທນດ້ານສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ສຳລັບຄົນພິການທຸກປະເພດ;
4. ສພຊລ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງພິການ ແລະ ຖືກສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄົນພິການທຸກປະເພດ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສະມາຄົມ ຄົນພິການ ແຫ່ງຊາດ ສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ (ສພຊຈສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2016
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ພູວີສິດ ພີມມະສອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5563 0633
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ສຸລິວັນ ວິໄລພອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5906 7250
ອີເມລ: vsoulivan@yahoo.com
Office address & contactຖະໜົນເລກທີ 01, ບ້ານພັດທະນາຫຼັກເມືອງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(031)-212 421
ພາລະກິດ• ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ;
• ເປັນຕົວແທນໃນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນພິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້
ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
• ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນພິການ;
• ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປັບປຸງການສ້າງນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄົນພິການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ• ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ເອກະຊົນ, ພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈບັນ ຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດທິ,
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ;
• ຄົນພິການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງ;
• ຫ້ອງການສາຂາແຂວງ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການອົງກອນ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄົນພິການທຸກປະເພດ ແລະ ທຸດເພດທຸກໄວ
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງຈຳປາສັກ

ສະມາຄົມ ກາເຟ ລາວ

ປີສ້າງຕັ້ງ1994
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ບຸນເຮືອງ ລິດດັງ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ສີວິໄຊ ໄຊຍະແສງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5585 6619, 9933 3569, 2829 6622
ອີເມລ: sivixayxayyaseng@gmail.com
Office address & contactບ້ານພັດທະນາຫລັກເມືອງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(031)-212 644, ແຟັດ: (+856)-(031)-214 710
ອີເມລ: laocoffeeassociation@gmail.com
ພາລະກິດສົ່ງເສີມຊາວສວນຜູ້ຜະລິດກາເຟ, ເກັບກຳຕົວເລກສະຖິຕິການສົ່ງອອກ ແລະ ໂຄສະນາສ້າງຊື່ສຽງແກ່ຂະແໜງກາເຟລາວສູ່ສາກົນ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ປູກ, ຜູ້ເກັບຊື້, ຜູ້ສົ່ງອອກ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ປ່າໄມ້
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສະມາຄົມ ຊີວະນາໆພັນລາວ (ສຊລ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2003
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5553 7187
ອີເມລ: houmphanhrattanavong@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ຄຳບາງ ທິບພະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-2222 7595
ອີເມລ: thipphavongbang@gmail.com
Office address & contactຕຶກ 100, ຊັ້ນໜຶ່ງ ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ ປນ. 9932 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-251 665
ພາລະກິດ1. ຮ່ວມມືໃກ້ສິດກັບອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ສັດປ່າ, ທີ່ດິນ, ແມ່ນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນລະບົບການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ສຸຂະອະນາໄມ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ ແລະ ລະບົບ
ພະລັງງານທົດແທນ,
2. ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນເຂດຊົນນະບົດ
3. ສ້າງສາຍສຳພັນໄມຕີ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ
ເປົ້າໝາຍຫລັກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັນພຶກສາ ເພື່ອ ສະນັນສະໜູນຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ (70% ປ່າໄມ້ສີຂຽວ 2015),
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ (ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 2020).
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຜົ້ງສາລີ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ

ສະມາຄົມ ສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງສປປ ລາວ

ປີສ້າງຕັ້ງ1996
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ບຸນເລັດ ເທບພິທັກ, ປະທານກວດກາສະພາທະນາຄວາມ
ມືຖື: (+856)-(020)-5533 7379
ອີເມລ: bounleth7379@hotmail.com
Office address & contactຖະໜົນທ່າເດື່ອ ກມ 3, ຊັ້ນ 4, ຕຶກສານປະຊາຊົນກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປນ. 11087, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບຫ້ອງການ: (+856)-(021)-990445; ແຟັກ: 990 446;
ພາລະກິດ
ເປົ້າໝາຍຫລັກ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານກົດໝາຍ (LBA Legal Aid): ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳຂອງສັງຄົມ ໂດຍ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານ
ກົດໝາຍຢູ່ຕາມສູນບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ;
 ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ: ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍແກ່ສາທາລະນະຊົນ ໂດຍການເລັ່ງໃສ່ບັນ ຫາດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ
ກົດໝາຍທີ່ສອດຄ່ອງ. ຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດທາງ ດ້ານກົດໝາຍ, ໜ້າທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມ
ລວມເຖິງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ ໂດຍການສື່ສານຜ່ານ ຫລາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ສິ່ງພິມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ການລົງ
ຮາກຖານໃນແຂວງຕ່າງໆ.
 ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ: ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຜ່ານໂຄງ ການ “ເພີ່ມທະວີການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳຜ່ານສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ” ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ ການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ກົດແຫ່ງກົດໝາຍ.
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ ໂດຍການປັບປຸງລະບົບການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ ຂອງປະເທດລາວ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ,ກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມທີ່ຂາດເຂີນດ້ານການເງິນ, ບັນຫາດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ;
 ສະພາທະນາຍຄວາມໃຊ້ການສື່ສານທີ່ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຄວາມເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອທີີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດບ່ອນທີ່ລະດັບການຮູ້ຫນັງສືຍັງຕ່ໍາ.
ຂະແໜງການກົດໝາຍ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ L)
Scroll to top