ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ H K)

ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ (ສຮຈອ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2007
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ເພັດວິໄລ ພົມມີໄຊ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ເພັດວິໄລ ພົມມີໄຊ
ມືຖື: (+856)-(020)-2232 4411
ອີເມລ: phetvilay.phom@gmail.com
Office address & contact291 ບ້ານສະພັງໝໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເລກໄປສະນີ 3517 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-264 291 (ຕໍ່ 105) ອີເມລ: huamjaiasasamak@hotmail.com
ພາລະກິດ1) ສ້າງອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.
2) ສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມໃນການຄົ້ນຄິດລິເລີ່ມຫາທາງເລືອກເພື່ອປະກອບອາຊີບໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງ.
3) ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງໄວໜຸ່ມໃນການຜະລິດສື່ແບບສ້າງສັນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສັງຄົມ.
4) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ,ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມໃນການນຳພາກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ສືບຕໍ່ສ້າງບ່ອນຝຶກງານທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນາຊູມຊົນ ໂດຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບ
ອົງການ ທີ່ເໝາະສົມຮ່ວມກັບອົງການຕ່າງໆ;
2) ເພື່ອເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນອາສາສະໝັກຜູ້ທີ່ຈົບການຝຶກງານ ໃນການຄົ້ນຄິດລິເລີ່ມ ປະກອບອາຊີບ ແລະ ພັດ ທະນາແບບຢືນຢົງ;
3) ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງໄວໜຸ່ມໃນການຜະລິດຊື່ແບບສ້າງສັນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສັງຄົມ;
4) ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມໃນການນຳພາກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ;
5) ເພື່ອພັດທະນາສະມາຄົມໃຫ້ກາຍເປັນອົງການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ເມືອງໂຂງ

ປີສ້າງຕັ້ງ2011
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ບຸນຈັນ ພົງສາຫວັດ
ມືຖື: (+856)-(020)-5546 5261
ອີເມລ:bounchan.kcda@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ສົມພອນ ພັນທະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-9149 7278
ອີເມລ: somephone.kcda@gmail.com
Office address & contact022/06 ບ້ານທ່າມ່ວງ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5546 5261, (020)-9149 7278
ອີເມລ: bounchan.kcda@gmail.com, somephone.kcda@gmail.com
ພາລະກິດ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການຣຽນການສອນ
 ປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ມຣປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ
 ເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ນອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ສາມາດປະກອບອາຊີບ
ໄດ້ໃນອານາຄົດ
 ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດສົ່ງລູກເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນ.
 ລະດົມທຶນເພື່ອສ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ໂຄງການສຸຂະອະນາໄມ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
 ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ໃຫ້ເອົ່ໃຈໃສ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂພຊະນາການ
ເປົ້າໝາຍຫລັກ ເພື່ອການສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນວັດທະນາທຳໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະ ການສຶກສາ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການສ້າງ
ລາຍຮັບ
 ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈໃນພາລະກິດການສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ດີກວ່າ ແລະ ສຳນຶກໄດ້ເຖິງການຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈ ແລ້ວຄວາມສຳເລັດກຳຈະ
ເກີດຂຶ້ນໄດ້
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກ, ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງຈຳປາສັກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ H K)
Scroll to top