ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ G)

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ (ສພຊຂ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ສັນຕິ ດວງຕາວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5520 4455
ອີເມລ: d.sunnti@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ຫົງນະພາ ພົມມະບຸດ
ມືຖື: (+856)-(030)-5953 2496
ອີເມລ: hong.napha@gmail.com
Office address & contact189 ບ້ານໜອງບອນ, ຖະໜົນບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-5570 1388
ອີເມລ: d.sunnti@gmail.com
ພາລະກິດເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາແນ່ໃສ່ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໂດຍຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຕົວຈິງກັບຊຸມຊົນ, ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ, ທົດລອງສາທິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ; ຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກນຳຈະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍວິທີການກະສິກຳແບບໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ; ໃນການພັດທະນາ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ວັດທະນາທຳ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບ; ແລະ ການພັດທະນາກະສິກໍາອິນຊີຈະເປັນກຸນແຈສູ່ຄວາມຍືນຍົງ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສພຊຂ ກາຍເປັນອົງກອນບໍ່ຫວັງກຳໄລນຳໜ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຕາມລະບົບກະສິ ກຳແບບໄລ່ລຽງ, ພ້ອມມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການຕະຫລາດ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກ, ຜູ້ຍິງ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ຊາວກະສິກອນ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມຊຸມຊົນສີຂຽວແຂວງເຊກອງ (ຄຊສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ດວງພະຈັນ ຈຳປາພອນວິໄລ, ປະທານ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ດວງພະຈັນ ຈຳປາພອນວິໄລ
ມືຖື: (+856)-(020)-5400 0954
ອີເມລ: gca.ceo@hotmail.com
Office address & contactບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-599 70333
ອີເມລ: gca.laos@gmail.com
ພາລະກິດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກລະດັບຊາດ ຫາຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງສິດ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
 ຊຸມຊົນສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສາມາດເພິ່ງພາຕົນເອງ ແລະ ສາມາດບໍລິຫານ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
 ພັກດັນບັນດາຂະບວນການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ອອຳນວຍເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການເຮັດວຽກຂອງພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ
 ສະໜັບສະນູນນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມບົດບາດຍິງຊາຍ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ– ສົ່ງເສີມທຸລະກິດກຳຊຸມຊົນທີ່ພົວພັນກັບປ່າໄມ້
– ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ
– ສົ່ງເສີມສິດ ແລະ ສຽງຂອງຊຸມຊົນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຕາມແຜນການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກ
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫລວງພະບາງ, ເຊກອງ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ມະນີວັນ ສຸ້ຍຍະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5504 9494
ອີເມລ: manivanh@gdalaos.org, manivanh.suyavong@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ສົມມິດ ມະນີເລີດ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສື່ສານແລະໂຄສະນາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5551 5556
ອີເມລ: sommith@gdalaos.org, sml.manylert@gmail.com
Office address & contact05/101 ບ້ານສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປນ. 10820, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-263 349
ອີເມລ: info@gdalaos.org
ພາລະກິດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດຂອງສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ (ລັດຖະ ບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ) ເພື່ອປະຕິບັດຕົວຈີງຮ່ວມກັນຫຼາຍຂື້ນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມຊຳນານໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຈຳແນກເພດຍິງ-ຊາຍ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ
2) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ;
3) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມມີການຮ່ວມມືຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຊາວຫນຸ່ມ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ຊຸມຊົນທັງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ G)
Scroll to top