ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ F)

ສະມາຄົມ ເພື່ອນຜາຕັດແກ້ (ພຜຕກ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ດຣ. ບົວໄຂຄອນ ສະແຫຼວງສຶກສາ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ມະໂນລາ
ມືຖື: (+856)-(020)-2224 2710
ອີເມລ: phetsamon@hotmail.com
Office address & contact297/02 ບ້ານພັນຫລວງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5557 1110
ພາລະກິດເພື່ອສ້າງສວນພຶກສາສາດ ຢູ່ຫລວງພະບາງ ເພື່ອເປັນບ່ອນສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະ ມາຄົມເພື່ອຜາຕັດແກ້ ແລະ ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍການເຊື່ອໂຍງຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສ້າງສວນພຶກສາສາດເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງພືດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກສວນພຶກສາສາດຜາຕັດແກ້ ແລະ ພະນັກງານ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຫລວງພະບາງ

ມູນນິທິ ພັດທະນາຜາສຸກ (ມພສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2014
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການດຣ. ໄມດົມ ຈັນທະນະສິນ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ຄຳໄສ ສຸລິນທອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-22229784, (030)-555 7359ດຣ. ໄມດົມ ຈັນທະນະສິນ
ມືືຖື: (+856)-(020)-5551 0859ທ່ານ ສົມສະຫວັນ ຜາງນີວົງ
ມືຖື: (+856)-(030)-588 8639
ອີເມລ: maydom@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນໜອງທາ, ຮ່ອມ 10, ບ້ານໜອງທາເໜືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5551 0859, ອີເມລ: maydom@gmail.com
ພາລະກິດພັດທະນາຊຸມຊົນ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ ບຸກຄົນຜູດ້ອຍໂອກາດ ແລະຊຸມຊົນດ້ອຍໂອກາດ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ອຍໂອກາດ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ກົດໝາຍ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ F)
Scroll to top