ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ E)

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການສຶກສາເທົ່າທຽມ ເພື່ອທຸກຄົນ

ປີສ້າງຕັ້ງ2011
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ທະນົງສີ ສໍລາງກຸນ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ແສງແກ້ວ ຟຣີຈິດທາວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-9194 9923
ອີເມລ: bobfrich@gmail.com
Office address & contactສວນຊີວະພາບວັງວຽງ, ບ້ານພູດິນແດງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-588 1000
ອີເມລ: office@eefalaos.org
ພາລະກິດເພື່ອພັດທະນາເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນເມືອງວຽງວຽງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການການສຶກສາ
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1. ພັດທະນາເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ
2. ສ້າງໂຄງການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຂາດໂອກາດເພື່ອສຶກສາຕໍ່
3. ໃຫ້ໂອກາດເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ
4. ເປີດປະຕູການສຶກສາເທົ່າທຽມເພື່ອທຸກຄົນ ແລະ ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອື່ນໆ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງແຂວງວຽງຈັນ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ສພຊອສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2011
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ຂັນທອນ ພະເມືອງ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5552 7559
ອີເມລ: pkhanthone@yahoo.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ຈັນສະໝອນ ວິໄລຜົນ
ມືຖື: (+856)-(030)-5646 5123
ອີເມລ: eccdacenter@gmail.comທ່ານນາງ ອັງສຸມາລີ ຊາພັກດີ
ມືຖື: (+856)-(020)-9959 9783
ອີເມລ: sumaly93@gmail.com
Office address & contactບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5646 5123
ອີເມລ: eccdacenter@gmail.com
ເວັບໄຊທ໌: http://www.eccdalao.net/
ພາລະກິດສົ່ງເສີມສ້າງຄວມເຂັ້ມແຂງສຳລັບຊຸມຊົນລາວ ເຂດໃນເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນພັດທະນາໃຫ້ມີ ຄວມຍຸຕິທຳ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສ້າງອົງການຊຸມຊົນ, ສ້າງຄວມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາທີ່ຈຳເປັນ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ;
2) ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະມີຄວມຍຸດຕິທຳ ເຮັດໃຫ້
ຊຸມຊົນລາວມີຄວມມັ້ງຄັ້ງຮັ່ງມີ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນເຂດໃນເມືອງ ແລະ ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ E)
Scroll to top