ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ D)

ສະມາຄົມ ພັດທະນາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ

ປີສ້າງຕັ້ງ2011
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ພວງຄໍາ ຈັນທະວິໃສ, ປະທານ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ບຸນຖອງ ທໍາມະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-9999 1142
ອີເມລ: dcya9@yahoo.com
Office address & contactໜ່ວຍ 27 ບ້ານດົງດໍາດວນ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນະເຂດ, ສປປ ລາວ.
ອີເມລ: dcya9@yahoo.com
ພາລະກິດປົກປ້ອງເດັກອາຍຸຫຼຸດ 18 ປີ ລົງມາ ແລະ ພັດທະນາເດັກໄປຕາມ 4 ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສະບັບເລກທີ 44/25, ລົງວັນທີ 20 ພະຈິກ ປີ1989 ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ປີ 19991 ເປັນຕົ້ນມາ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ1) ເຕົ້າໂຮມເອົານັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ, ຄົນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງດ້ານການພັດທະນາຮ່າງກາຍ, ສັງຄົມ, ອາລົມ ແລະ ສະຕິປັນຍາຕົນເອງ ທີ່
ສົ່ງ
ຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເດັກໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ.
2) ມຸ້ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາເດັກໃຫ້ມີພັດທະນາການດ້ານຮ່າງກາຍ, ອາລົມ, ສັງຄົມ, ສະຕິປັນຍາ, ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄູ່ຄຸນນະທາ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມ
ເປັນເລີດທາງດ້ານວິຊາການບົນພື້ນຖານຜ່ານການຝຶກຝົນ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ພື້ນຖານຝຶກວິຊາອາຊີບ ເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມ
ອາຊ່ຽນ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກ ທີ່ສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.
ຂະແໜງການການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມຊຸມຊົນ (ສພສຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2012
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ສຸດສະດາ ຈັນທະສິລິ
ມືຖື: (+856)-(020)-2224 0803
ອີເມລ: csoutsada@yahoo.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ດຣ. ໜູກອນ ອ່ອນວັດທະນາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5560 2963
ອີເມລ: onevathana.n.k@hotmail.com
Office address & contact189/15 ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຕູ້ ປນ. 7673 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-956 6904, (020)-5560 2963, (020)-2224 0803
ອີເມລ: soukvongsak@hotmail.com,
ພາລະກິດ– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ລສມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເພື່ອປົກ ປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລະດົມ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຢືນຍົງ ແລະ ຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກ.
– ປັບປຸງຄຸນະພາບຊີວິດໃນຊຸມຊົນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນເສດ ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
– ຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ແມ່ຍິງໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີສິດ
ໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງອິດສະຫລະພາບ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກກຸ່ມທີດ້ອຍໂອກາດທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມຊົນເຜົາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະ ຍາກອນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງ,ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ອື່ນໆ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ D)
Scroll to top