ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ C)

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຊຸມຊົນ (ສສຄຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ຄໍາຫລ້າ ສຸບັນດິດ
ມືຖື: (+856)-(020)-5568 5669
ອີເມລ: subankl@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ສຸນິດາ ຊຸຕຸກີ
ມືຖື: (+856)-(020)-5625 0808
ອີເມລ: souknida@gmail.com.
Office address & contactຖະໜົນດົງໂດກ-ສີເກີດ, ໜ່ວຍ 29, ບ້ານໜອງພະຍາ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5567 9858, 5625 0808
ອີເມລ: cksaname@gmail.com, khamhuckk@yahoo.com
ພາລະກິດປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັກສາຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນ ບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສະໜັບສະໜູນວັດທະນາທຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ບັນດາເຜົ່າໃນການອານຸລັກ ເພື່ອພັດທະນາວິທີການປັບປຸງການດຳເນີນຊີວິດ, ການອານຸລັກຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກກຸ່ມນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຄົນເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຊຸມຊົນເຂດຊົນະບົດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາ ຊຸມຊົນ (ສພຊຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ພູ ຂຸນເພຍ
ມືຖື: (+856)-(020)-2241 1189
ອີເມລ: ph_kh_phou@hotmail.com, phoukhounphia@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ພູ ຂຸນເພຍ
ມືຖື: (+856)-(020)-2241 1189
ອີເມລ: ph_kh_phou@hotmail.com, phoukhounphia@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນສະພານໃຕ້ 03, 462/01 ບ້ານໂພນສະຫັວນ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບຫ້ອງການ: (+856)-(041)-214 746
ອີເມລ: codasamakhom@yahoo.com
ພາລະກິດສພຊຊ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການຕະລາດແບບຍືນຍົງ, ຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ສາທາ ລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານ ພ້ອມທັງພັດທະນາສະມາຄົມ ແລະອົງກອນຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສ້າງໃຫ້ສະມາຄົມກາຍເປັນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ສາມາດດຳເນີນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຢືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊາວກະສິກອນຢູຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຜູ້ທໍາການຜຼິດ ກະສິກໍາ, ດ້ອຍໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຖານທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ສພຊສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2004
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ຄຳພາ ແກ້ວມະນີຈັນ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-9719 8656
ອີເມລ: khampha.cdea@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ມະນີຈັນ ວ່າງ
ມືຖື: (+856)-(020)-2201 1814 (ມະນີຈັນ); ອີເມລ: moon150588@gmail.com
ທ້າວ ບຸນປອນ ຫຼວງພິມມະຈັກ
ມືຖື: (+856)-(020)-9185 5690 (ບຸນປອນ); ອີເມລ: pone317.cdea@gmail.com
Office address & contact372/22, ບ້ານດົງນາໂຊກເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-264 952
ອີເມລ: moon150588@gmail.com
ພາລະກິດສພຊສ ເຮັດວຽກຄຽງບ່າ-ຄຽງໄລ່ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍລະດັບບ້ານ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທຸກຍາກ ຮູ້ຈັກຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການກິນຢູ່ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງ ສພຊສ ແມ່ນ ປັບປຸງສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ/ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ, ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ

ສະມາຄົມ ສົງເສີມຄວາມຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ສສຄພບ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2010
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ພອນໄຊ ມະນີວົງໄຊ
ມືຖື: (+856)-(020)-2238 3392
ອີເມລ: phonesai5@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ເນັ່ງ ເລົ່າ
ມືຖື: (+856)-(020)-9936 6966
ອີເມລ: neng.camkid@gmail.com
Office address & contactບ້ານຫ້ວຍຊາຍນ້ອຍ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-2238 3390
ອີເມລ: camkid.bokeo@gmail.com
ພາລະກິດ1. ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນເລື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ປົກປ້ອງສິດທິເດັກ, ອະນຸລັກຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ປັດຈຸບັນ.
2. ສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ອານຸລັກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປູກພືດສວນຄົວ ເພື່ອຕອບສະໜອງອາຫານໃນຄົວ
ເຮືອນໃຫ້ພຽງພ ໍແລະ ມີລາຍຮັບເຂົ້າ ໃນຄອບຄົວ.
3. ຟື້ນຟູ ແລະ ອານຸລັກ ດ້ານວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າ (ການນຸ່ງຖືກ, ສິລະປະວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ) ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ
ເຊື່ອມໂຍງການພັດທະນາ;
4. ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຂອງບຸກຄະລາກອນໃນສະມາຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ການ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານລັດ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ (ສກປ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2011
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານນາງ ຄຳພອນ ພົມລາສີ
ມືຖື: (+856)-(020)-2222 4065
ອີເມລ: phomlasy_kh@hotmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກນາງ ບາແກ້ວ ສຸວັນນະລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2222 7597
ອີເມລ: bakeosss@gmail.com
Office address & contactຖະໜົນໂພນຕ້ອງ, 4/097 ບ້ານສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-780 042
ພາລະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການເກັບກ່ຽວທັນຍາຫານອິນຊີ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະຊິກອນໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບ ເພື່ອຄວາມຍຶນຍົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ການສົ່ງເສີມການກະຊິກຳອິນຊີ ແລະ ການຜະລິດອາຫານທີ່ປອດໄພ ຢູ່ປະເທດລາວ ໂດຍການ ພັດທະນາທັກສະການຜະລິດ ແລະ ເກັບກ່ຽວກແກ່ຊາວກະຊິກອນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫລີກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊາວນາ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫລີກ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ

ສູນ ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳເດັກ (ສ.ສ.ວ.ດ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2009
ປະເພດອົງກອນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການທ່ານ ໄຊມຸງຄຸນ ຈັນທະປະເສີດ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-7799 9123
ທ້າວ ພຸດຕະພອນ ເງົາສະຫວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5655 4555; ອີເມລ: moddengfaigroup@gmail.com
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານນາງ ປູນາ ສູນຄຳໝັ້ນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5533 2444; ອີເມລ:moddengfaigroup@gmail.com
Office address & contactຫ້ອງການປະສານງານ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-566 005;
ອີເມລ: moddengfaigroup@gmail.com
ພາລະກິດ1. ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນ-ໂຮງຮຽນໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນ
ອາທິດ;
2. ສະໜັບສະໜູນທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ວິຊາການ ເພື່ອ ໃຫ້ກຸ່ມເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳດ້ວຍຕົວຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເອງ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: 2.1) ກິດຈະກຳ ຮຽນຮູ້ສິດທິເດັກ; 2.2) ກິດຈະກຳ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ; 3. ກິດຈະກຳ ສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ; 2.4) ກິດຈະກຳ ໂພຊະນາການ ແລະ ກະສິກຳ; 2.5) ກິດຈະກຳ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; 2.6) ກິດຈະກຳ ຫຼຸດ
ຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດ; 2.7) ກິດຈະກຳ ອະນຸລັກ-ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທຳ.
4. ສະໜັບບສະໜຸນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກອາສາສະໝັກ/ ເດັກດ້ອຍໂອກາດ/ ເດັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ເດັກພິການ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ– ສົ່ງເສີມ: ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ ເດັກແລະໄວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າການຕົນເອງ ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມ
ຕົນເອງ ແລະ ສາມາດ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້;
– ສະກັດກັ້ນ: ຮ່ວມສະກັດກັ້ນ ທຸກບັນຫາ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ເຊັ່ນ: ບັນ
ຫາການມຶນເມົາຂອງສັງຄົມ, ບັນຫາສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອື່ນໆ;
– ເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ : ເຝິກເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເປັນໜໍ່ແໜງຂອງຊາດເປັນພົນລະເມື່ອງທີ່ດີ ຮູ້ຈັກ
ຊ່ວຍເຫຼືອກັນແລະກັນພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ;
– ສະໜັບສະໜຸນ: ສະໜັບສະໜຸນທຸກກິດຈະກໍາທີ່ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງເດັກ-ໄວໜຸ່ມຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກແລະໄວໜຸ່ມ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ທຸກເຫດການ/ບັນຫາ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກ ແລະ ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກຮ່ວມພັດທະນາຊຸມຊົນ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກນ້ອຍອາຍຸ 18 ປີລົງມາ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ, ເພດ, ສາສະໜາ, ສີຜິວ ຫຼື ເດັກພິການ ຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ C)
Scroll to top