ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ B)

ສະຫະກອນ ຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ (ສຜກ)

ປີສ້າງຕັ້ງ2007
ປະເພດອົງກອນສະຫະກອນ
ອຳນວຍການທ່ານ ໄຊຍະກອນ ອ່ອນນາລີ
ມືຖື: (+856)-(020)-2232 2929
ອີເມລ: general.manager@cpc-laos.org
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ່ານ ບຸນເຮືອງ ວົງມະນີຄຸນ
ມືຖື: (+856)-(020)-2226 5544
ອີເມລ: financial.department.manager@cpc-laos.org
Office address & contactບ້ານປາກຫ້ອຍເດື່ອ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856)-(031)-214 126
ອີເມລ: agpcbolovens@gmail.com
ພາລະກິດສົ່ງເສີມຊາວສວນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຮັດກາເຟຄຸນນະພາບສູງ, ປອດສານເຄມີ, ຄ້າຂາຍເປັນທຳ ຕິດພັນກັບການຊ່ວຍ ເຫຼືອສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກສົ່ງເສີມເຕັກນິກການຜະລິດກາເຟ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊາວສວນຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ.
ຂະແໜງການກະສິກຳ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ

ກຸ່ມບ້ານອາສາ ເພື່ອເດັກດ້ອຍໂອກາດ

ປີສ້າງຕັ້ງ2011
ປະເພດອົງກອນອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ
ອຳນວຍການ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກທ້າວ ມອນດາລາ ແສງເຮືອງຮຸ່ງ, ຫົວໜ້າກຸ່ມ
ມືຖື (+856)-(020)-5805 8749
Office address & contactບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-9767 180
ອີເມລ: moddengfaigroup@gmail.com
ພາລະກິດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງສິດທິຂອງຕົນເອງທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະເກີດການລະເມີດສິດທິເດັກທຸກຮູບ ແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ເຈດຕະນາ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແລະສັງຄົມ.
ເປົ້າໝາຍຫລັກ– ຈັດຝຶກອົບຮົມ ສິດທິເດັກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍ / ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ;
– ສ້າງເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສິດທິເດັກ ໃນສັງຄົມອອນລາຍ (Social Network);
– ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນກໍລະນີ ມີພົນລະເມືອງດີແຈ້ງເຫດການ ທີ່ມີການລະເມີດສິດທິເດັກ ແລະ ຕ້ອງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຜ່ານ
ເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງເດັກ;
– ປະສານງານຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກເຄາະຮ້າຍທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຈາກການລະເມີດສິດທິເດັກ; ສະໜັບສະໜຸນ
ກິດຈະກຳນອກໂມງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳວັນພັກຮຽນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກອາສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ.
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເດັກນ້ອຍອາຍຸ 18 ປີ ລົງມາ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ເພດ ສາສະໜາ ສີຜິວ ຫຼື ເດັກພິການ ຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນແລະໃນໂຮງ ຮຽນ
ຂະແໜງການການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ B)
Scroll to top